ДИРЕКТОР:

 

                                               Теодора Таскова

 

 

 

П Р А В И Л Н И К

на ЧДГ „Монтесори”

учебна 2020-2021

 година

 

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 1. Настоящият правилник урежда организацията и ръководството на ЧДГ „Монтесори”.
 2. ЧДГ „Монтесори” включва детска градина за деца от 2 до 6-годишна възраст – I, II, и III и IV възрастови групи на основание чл.11 от ЗНП във връзка с чл. 18, ал.2, т.1 ППЗНП и чл.21 от Наредба №9 от 19.08.2016 година в частта си относно частни училища и детски градини.
 3. Правилникът е съобразен с Наредба №5 от 03.06.2016 година както и с конкретните условия на работа.
 4. Детската градина осигурява необходимите условия за физическото, духовното, нравственото и социалното развитие на детето, гарантира неговите права, свобода и сигурност, достойнство и уважение; възпитават го в дух на мир и толерантност; приобщават го към българските традиции и културни ценности.
 5. Детската градина е целодневна и работното време, както и ваканциите са съобразени с изискванията на Асоциация „Образователен център Монтесори”.
 6. Детската градина работи непрекъснато от понеделник до петък. Децата се приемат сутрин от 8.00 до 8.30 часа, а следобяд отпътуват по маршрути в 17.00 часа. Родителите, които взимат децата си от ДГ, трябва да сторят това не по-късно от 17.00 часа. Транспорта за децата от 1, 2 и 3 групи става с микробуси от и до адрес, а за ПГ с автобуси КАРАТ-С по предварително определени маршрути и спирки.

 

ОРГАНИЗАЦИЯ И РЪКОВОДСТВО

 

Раздел  I

Прием на децата

 1. Приемът на децата в детската градина се извършва съгласно наредби, утвърдени от МОМН и съобразени с частния характер на детското заведение до запълване на определен брой места.
 2. При записване за кандидатстване за ДГ кандидатите представят акт за раждане и здравен картон.
 3. Родителите на новопостъпилите деца попълват декларация, с която се запознават с условията за пребиваване в ДГ.
 4. Децата от ДГ се отписват: по желание на родителите с писмена молба до директора и след анекс към договора.
 5. Договорите за следващата учебна година на децата, записани и посещаващи детската градина се сключват в срок до 30 април на учебната година. След изтичане на посоченият срок местата се запълват от нови кандидати.
 6. Броят на децата в групите се определя от заповед на Директора на ЧДГ „Монтесори”.

 

Раздел II

Такси - / формиране и заплащане/

 1. Таксата за детската градина се определя и заплаща по предварително сключен договор между Родителите от една страна и Асоциация „Образователен център Монтесори” от друга.
 2. Допълнителните занимания: логопед, пиано, футбол, спортни игри, плуване, гимнастика, балет и други, които са предвидени за текущата учебна година, не са задължителни и се заплащат допълнително според вида и броя на посетените от детето часове.
 3. Еднократна вноска за закупуване на учебните помагала по английски език с Образователен център Адванс.
 4. Униформата на децата е задължително ежедневно облекло за всички деца от втора, трета и четвърта групи. Всеки петък от седмицата е ден без униформа. Изключение правят официални събития, които съвпадат с този ден.

 

Раздел III

Работно време

         Обучението и възпитанието на децата в детската градина се извършва в условията на целодневна детска градина и е съобразено с началото и края на работния ден на НУКК, където се помещава и ЧДГ „Монтесори”, както и на ваканциите и почивните дни на Италианския лицей, където се помещава детското заведение.

         Детската градина работи на петдневна работна седмица, считано от 15 септември до 30 юни като децата се приемат сутрин най-късно до 8.30 часа и отпътуват от ДГ в 17.00 часа с автобуси по предварително определени маршрути на автобуси КАРАТ-С и микробуси на АОЦ „Монтесори”.

 

Раздел IV

Медицинско обслужване и културен отдих

 

 1. Медицинското обслужване на децата от ДГ се осъществява от лекар, медицинска сестра за ЧДГ „Монтесори”, стоматолог и стоматологична сестра.
 2. Под ръководството на лекаря и медицинската сестра се осъществяват следните дейности:

     -   Организиране и системно наблюдение на физическото и психическо развитие на децата, контролиране и оценяване на физическата им дееспособност.

     -   Провеждане на оздравителни и закалителни мероприятия.

     -   Осъществяване на контрол и наблюдение на режима за деня в съответствие с възрастовите особености и физиологическите потребности на децата.

     -   Контролиране изпълнението на санитарно-хигиенните изисквания и противоепидемичния режим.

     -   Организиране здравното възпитание на децата и провеждане на здравна просвета на персонала и родителите

     -   Организиране на правилно и рационално хранене на децата.

     -   Организиране на непрекъснат контрол на здравното състояние на децата чрез профилактични прегледи.

 1. Предпазване на децата от заболявания и злополуки:

- провеждане на ежедневен филтър

- недопускане на болни деца в детското заведение, чиито контрол се извършва от медицинската сестра и при необходимост болните деца се връщат за лечение при домашни условия.

 1. Веднъж годишно се извършват профилактични прегледи от стоматолога на НУКК. Провежда се стоматологично лечение на нуждаещите се деца със съгласието на родителите им.
 2. След най-малко тридневно отсъствие, децата се приемат с медицинска бележка от личния лекар, удостоверяваща здравословното им състояние и липсата на контакт с ОЗБ.
 3. Всички медицински документи се предават лично на сестрата на ДГ до 15.09.2020 година. Не се допуска посещаване на учебното заведение от деца без актуални здравни изследвания.
 4. За укрепване здравето на децата от ДГ се организират: зимен ски курс и летен лагер през м. юни. Организацията на тези мероприятия се извършва от директора за ЧДГ „Монтесори”, съобразно НАРЕДБА за детския отдих и туризъм, в сила от 27.12.2016 г.

 

Раздел V

Учебен процес
 1. Възпитателно-образователната работа в детската градина се осъществява от педагогически, медицински и помощен персонал. Учителите по групи работят по програма утвърдена от МОМН.
 2. Живота на децата се организира съобразно възрастовите особености и индивидуалните потребности, като се осигурява необходимото време за игра, занимания, хранене, сън и други дейности, предпазване от физическа и нервна преумора, от субективни и обективни опасности.
 3. Обстановката в детската градина се организира така, че да създава свободни и достъпни зони за дейности /кътове/ за самостоятелност в избора на информация, на играчки и материали, на игри и занимания.
 4. Детската градина работи по утвърдена програма, включваща организираните занимания и учебни форми, съдържанието, средствата и подходите като стимулират познавателната активност, самостоятелността на избора и свободата на действията, богатството на въображението и умението на детето да се ориентира в динамично променящата се среда; по-широко и целенасочено използват многообразието на природната среда, местните естествени закаляващи фактори, естествените движения и средства, подходящите форми на туристическа дейност.
 5. Педагогическият персонал на детската градина може да разработи собствени проекти за организация на материалните условия и педагогическата дейност с цел да се утвърждават оригинални идеи и решения за възпитанието и развитието на децата, когато не противоречат на Закона за народната просвета и подзаконовите нормативни актове на МОМН, МЗ и са утвърдени от директора на ЧДГ „Монтесори”.

 

 

Раздел VІ

Права и задължения на участниците в педагогическия процес на ЧДГ „Монтесори”

1. Директор:

 1. Директорът на детската градина ръководи цялата дейност. Когато отсъства, го замества друго лице, определено със заповед на директора.
 2. Директорът осигурява необходимите условия за организацията и качеството на възпитателната работа.
 3. Отговаря за полагането на грижи за живота, здравето и физическото развитие на децата в детскота градина.
 4. Грижи се за обогатяване на материалната база, опазване на имуществото и материалните ценности в детската градина.
 5. Осигурява единни педагогически изисквания и добри взаимоотношения между учители, деца, помощник възпитатели както и друг персонал в детското заведение.
 6. Организира контрола и оценяването на работата на учителите и дава препоръки за подобряването и.
 7. Контролира правилното водене и съхраняване на задължителната за детската градина документация и заверяването и.
 8. Отговаря за методическата и квалификационна дейност в детската градина, проучване и разпространяване на положителния педагогически опит и грижа за подобряване и усъвършенстване работата на младите специалисти, грижи се за добрите взаимоотношения и сътрудничество с родителската общественост.
 9. Директорът за детската градина е председател на методичното обединение по предучилищно възпитание.

Той осигурява обсъждането на основни въпроси в методическото обединение, вземането на целесъобразни решения и организира изпълнението им.

 1. Разпорежданията на директора на детската градина са задължителни за педагогическия и обслужващ персонал.
 2. Директорът на ЧДГ „Монтесори” сформира сборни групи при намаляване броя на децата под 6 за група.

 

2.Учители.

 1. Учителят организира и ръководи възпитателната работа с децата в поверената му група и носи отговорност за:

         -полагане на хуманни и демократични подходи във възпитанието на децата и стимулиране на интелектуалното им развитие.

         -поддържане на педагогически оптимизъм при формиране личността на детето, на неговата индивидуалност в условията на детската градина.

         -използване на гъвкави форми на организация на децата от различни възрасти по интереси.

         -живота и здравето на децата по време на престоя им в детската градина, сигурността и безопасността при осъществяване на игровата, учебната, трудовата, физкултурната, туристическа и други дейности.

         -оказване на педагогическа помощ на родителите при възпитанието на децата им.

        -установяването на взаимоотношения на уважение и сътрудничество с родители, учители и останалия персонал за издигане авторитета на ЧДГ „Монтесори”.

         -повишаване на своята научна и методическа квалификация чрез различни форми на методическа работа.

         -подобряване и обогатяване на материалната база и помагала в работата на групата и в  детската градина.

         -да усъвършенства професионалната си подготовка.

         -да уведомява предварително директора на детската градина в случай на невъзможност да изпълни някой от своите задължения.

         -да участва по установеният ред в различни видове дежурства в комплекса, както и допълнително поставени задачи от директора на детската градина.

 1. Учителят няма право да използва за възпитателни цели средства, които противоречат на човешките права и свободи /физически и морални наказания, заплахи, грубо насилие и прекалени ограничения. Няма право да изгонва от помещението на деца от поверената му група.
 2. Учителят няма право да организира екскурзии, разходки и други форми на туристическа дейност и занимания сред природата в замърсена и необезопасена среда.
 3. Учителят няма право да извежда децата извън базата без да е уведомил и получил разрешение от директора на  детската градина и без придружител.
 4. Недопустимо е използване на служебното положение за лично облагодетелстване.
 5. Учителят няма право да променя седмичната програма на децата без разрешение на директора.
 6. Абсолютно недопустимо е децата да бъдат оставяни без надзор от учител или помощник възпитател във всеки един момент от пребиваването им в детската градина.
 7. Целият персонал на детската градина е задължен да спазва стриктно работното си време и да не напуска учебното заведение по време на работа.

 

3.Медицинска сестра.

 1. Медицинската сестра на детската градина осигурява медицинското обслужване на децата и създаването на оптимални условия за нормалното им физическо и психическо развитие.
 2. При необходимост медицинската сестра оказва първа долекарска помощ и информира директора за детската градина и лекаря за всяко заболяване.
 3. Изпълнява назначенията на лекаря като прави превръзки и манипулации, взема секрети за изследване, наблюдава телесната температура и при необходимост други показатели, раздава лекарства с лечебна и профилактична цел.
 4. Сутрин при пристигане на децата прави задължителен филтър и се информира за здравното им състояние. При заразно заболяване незабавно изолира детето и прави филтър на карантинираната група.
 5. <

Данни за контакт

Адрес:
гр. София 1614, кв. Горна баня, ул. ''Вечерница'' № 21
(в сградата на Националния учебен комплекс по култура)
Е-мейл:
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон:
02 957 8689
Мобилен:
0885 65 56 96
0888 85 98 25 (счетоводство)
http://montessori-bg.org

Форма за контакт

Изпращане на е-мейл
(по избор)

Top