Асоциация "Образователен център Монтесори" е създадена със заповед №РД-14-151/23.08.2012 г. и е собственик на ЧДГ и ЧОУ „Монтесори”. Основна цел е oбучение и възпитание на деца от 2 до 13 годишна възраст, с високо качество на образователния процес.

 

Основни цели на Асоциацията са:

 

  • провеждане на обучение на ученици съобразно идеите и методиката на д-р Мария Монтесори
  • развитие на любителското художествено творчество на учениците
  • извършване на научни изследвания в областта на педагогиката, чуждоезиковото обучение и обучението в областта на културата и изкуствата
  • организиране на курсове за квалификация и преквалификация на преподавателски кадри, провеждане на конференции и семинари и издателска дейност, свързана с целите на Асоциацията
  • създаване и организиране на учебни заведения и детски градини за обучение на ученици, съобразно изискванията на закона, в който наред със задължителната учебна програма, да се внедрят програмите за обучение на д-р Мария Монтесори

 

ЧДГ и ЧОУ ''Монтесори'' са детска градина и училище с повече от 20 годишна традиция и доказани постижения в областта на образованието и изкуствата. Учебно-възпитателната работа в детската градина и учебният процес в училище са организирани така, че позволяват на децата да развият максимално добре своята памет, мислене, познавателна дейност, въображение и логическо мислене. Индивидуалният подход на учителите търси във всяко дете неговите персонални качества и заложби – възпитава без да унижава. Учителите помагат на всяко дете да развива умения, да си поставя свои цели и стремежи, за да възпитава в себе си независимост и самостоятелност.

 

Оттук произтича изискването за промяна характера на възпитанието – не властване, а разумно и премерено ръководство с отчитане индивидуалните особености на всяко дете. Общообразователната подготовка е съчетана със засилено обучение по английски език.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Росен Томов Христов

ЗА КОНТАКТИ: 02 957 8685

АДРЕС: гр. София 1614, кв."Горна баня", ул. "Вечерница" №21

Top