Новини - Основно училище

Заповед на директора 18 / 27.11.2020

Любовта и добротата никога не са напразни, защото те благославят този, който ги получава и онзи, който ги дава.

 

 

Правила за организиране и провеждане на присъствено обучение в ЧОУ „Монтесори“

         Здравето и защитата на учениците и педагогическите специалисти са от първостепенно значение при организирането и провеждането на дейности в ЧОУ ‘‘Монтесори‘‘

          В условията на извънредната ситуация, в която се намираме, се търсят най-адекватните мерки за осигуряване на безопасна среда, позволяваща присъствието на учениците на територията на ЧОУ ‘‘Монтесори‘‘ за осъществяване на допълнително обучение и за занимания по интереси.

          Всички участници в образователния процес следва да са подготвени за работа в новата обстановка и да носят отговорност за своето здраве, както и за здравето на околните.

         В зависимост от епидемичната ситуация предложените мерки може да бъдат актуализирани и допълвани.

 1. Общи изисквания:

Ограничаването на разпространението на вируса предполага намаляване на средата на взаимодействие на всеки един от нас. Като водещ модел да се приложи стратегията на дистанция (невзаимодействие) между учениците от различните паралелки. Паралелките в начален етап не взаимодействат с тези от прогимназиален етап.

Прилагането на тази стратегия ще осигури възможност при наличието на болно дете за среда на взаимодействие да се приема само паралелката, в която то се обучава, респ. на карантина подлежат само учениците от тази паралелка.

А. Задължителните мерки за ограничаване на рисковете от разпространение на вируса включват:

 1. Спазване на общите здравни мерки.
 2. Носене на лични предпазни средства (маски или шлемове). Носенето на маска или шлем е задължително:

 

 • в общите закрити части на учебната сграда - преддверие, фоайета, стълбища, коридори, санитарни възли, медицински кабинет, учителска стая, библиотека, бюфет и столова (освен при хранене) – за всички ученици, учители, в т.ч. от външните за институцията лица;
 • в класните стаи и другите учебни помещения (бази за учебно-практическо обучение, кабинети, физкултурен салон) – от учителите, които преподават на ученици от повече от една паралелка/клас/етап, в зависимост от прилагания в училището модел на дистанциране (между паралелки/класове/етапи). При учители, които преподават само в една паралелка носенето на защитна маска/шлем е по тяхно желание;
 • в училищните автобуси.

Носенето на маска или шлем в класната стая от учениците е по желание.

Горните правила за носене на маски и шлемове са съгласно действащи здравни правила общо за страната и избрания модел за ограничаване на взаимодействието между паралелките. Същите могат да се променят при промяна на общите правила от министъра на здравеопазването.

Маските за учениците се осигуряват от децата, респ. техните родители. Училищата осигуряват маски в случаите, когато учениците нямат такива или не са подходящи за ползване, а за учителите - маски или шлемове.

 1. Дезинфекция на повърхностите и проветряване.

Необходимо е ежедневно двукратно (преди началото и след приключване на смяната) влажно почистване и дезинфекция на всички критични точки – подове в училища, бюра, чинове, маси, дръжки на врати, прозорци, ключове за осветление, бутони на асансьори, парапети, уреди, екрани, тоалетни чинии, мивки, кранове и др., а при наличие на потвърден случай на COVID-19 хигиенните и дезинфекционните мероприятия трябва да се увеличат, като в зависимост от обектите варират от 4 пъти на ден до дезинфекция на всеки час.

Учебните стаи се проветряват по време на всяко междучасие, като се обръща специално внимание на кабинетите, учителската стая, физкултурния салон, лабораториите, работилниците, в които повърхностите, мишките, клавиатурите и инструментите се дезинфекцират във всяко междучасие.

 

Във всички санитарни помещения и тоалетни в училищата е необходимо да се следи за изразходването и своевременното осигуряване на

течен сапун или дезинфектанти, еднократни салфетки за подсушаване на ръцете, тоалетна хартия, както и регулярно изхвърляне на боклука.

На дезинфекция и почистване подлежат и училищните автобуси преди и след всеки курс .

 1. Засилена лична хигиена и условия за това:
  • Осигуряване на течаща топла вода и сапун във всяко санитарно помещение, както и в тоалетните за всички ученици и работещи.
  • Поставяне на автоматични дозатори за дезинфектант за ръце на хода на училището, в учителската стая и в коридорите, а при възможност - и в класните стаи, лабораториите и работилниците, като тяхната употреба следва да е контролирана.
  • Създаване на навици за миене на ръцете с течен сапун и топла вода след посещение на тоалетната, преди хранене, след отдих на открито/физическа култура, при кихане и кашляне.
  • Правилно използване на дезинфектант за ръце, който се нанася върху чисти ръце.
  • Елиминиране на вредни навици, свързани с докосване на лицето, носа, устата и очите.
 2. Спазване в столовата и в бюфета на публикуваните на интернет страницата на МЗ и БАБХ „Препоръки към бизнес операторите и работодателите от хранителния бизнес“.
 3. Създаване на вътрешноучилищна организация и спазване на правила във връзка с епидемията
  • Определяне от директора на лице, отговорно за организация и спазване на правилата във връзка с епидемията.
  • Разпределяне на отговорностите в училищния екип и задълженията на останалия персонал, в т.ч. и графици за дежурства.
  • Запознаване на персонала, учениците и на външните посетители със здравните изисквания.
  • Създаване на организация на хигиенните и дезинфекционните дейности и запознаване с инструкциите за начина на ползване на съответните биоциди, вкл. и правилното приготвяне на дезинфекционните разтвори, за биоцидите, които не са готови за употреба, съгласно издадените от МЗ разрешения съвместно от медицинското лице в училището и/или под методичната помощ на РЗИ.
 1. Максимално ограничаване на контактите между ученици от различни паралелки при осъществяване на заниманията по интереси.
  • Организиране на групи за занимания по интереси в рамките на паралелката, а при необходимост от смесване на ученици от различни паралелки, в т.ч. и от различни училища – разреждане на учениците и осигуряване на нужната дистанция, която да не позволява пряко взаимодействие между тях.
  • При занимания по интереси, свързани с колективни спортове, се прилагат актуалните здравни регулации на Министерство на здравеопазването.

 

Б. Препоръчителни мерки приети от Педагогическия съвет на ЧОУ „Монтесори“ за ограничаване на рисковете от разпространение на вируса включват:

 1. Класни стаи и организация на учебния процес:
 • Отказ от кабинетната система и определяне на отделни класни стаи за различните паралелки, при което учителите се местят, а не учениците.
 • Отделяне на паралелките от начален етап на отделен етаж/в отделно крило.
 • Провеждане на максимален брой часове на открито, когато метеорологичната обстановка позволява това.
 • Използване на един/а учебен чин/учебна маса от един ученик и разполагане на местата за сядане на учениците шахматно.
 • Осигуряване на физическо разстояние между масата/катедрата/бюрото на учителя и първия ред маси/чинове на учениците, в т.ч. и чрез освобождаване на първия ред маси/чинове, с цел спазване на дистанция от поне 1,5 метра по време на обучение.
 • Разпределение на часовете между учителите по един предмет с цел формиране при възможност на норма преподавателска работа в рамките на един випуск.
 • Намаляване на ненужни предмети в коридори/класни стаи.

2.      Коридори и стълбища

 • Организация за еднопосочно придвижване в коридорите и по стълбите.
 • Правила за регулиране на влизането и излизането в сградата на училището, без струпване на входа и при спазване на дистанция.

3.      Междучасия. Тоалетни/санитарни помещения

 • Правила учениците да не се струпват (да се определи максимален брой ученици, които могат да влизат, в зависимост от капацитета

4.      Входове

 • Разделяне на паралелките при ползване на различните входове.

5.      Стол и бюфети

 • Хранене по график.
 • Обособени зони за хранене за отделните паралелки.
 • Правила да не се допускат опашки от близкостоящи ученици (когато са паралелки, които не си взаимодействат).
 • Недопускане на споделяне на храни и напитки.

6.      Училищен двор

 • Максимално ограничаване на влизането на външни лица в сградата на училището чрез маркиране на зони за достъп на родители в двора и в близост до входа.
 • Провеждане на повече занятия навън.

 

Недопускане на външни лица в дворовете и през почивните дни. Комуникация. Учителска стая

 • Ограничаване на близката комуникация между учители и на престоя им в учителската стая.
 • Комуникация с родителите се осъществява предимно с електронни средства, а индивидуалните срещи и консултации се провеждат по предварителна уговорка и при спазване на изискванията на МЗ.
 • Провеждане на родителски срещи в електронна среда, а при нужда от пряка комуникация в по- голямо помещение, което гарантира спазване на правилата на МЗ.

7.      Физкултурен салон

 • Използване на физкултурния салон само в месеците, когато не е възможно провеждане на часовете на открито и възможност за провеждане на часа и в други подходящи помещения в училището. При невъзможност, поради спецификата на сезона, във физкултурния салон се провеждат часовете само на един клас.

8.      Библиотека

 • Използване на ресурси от училищната библиотека с предварителна заявка онлайн.
 • Да не влизат повече от двама ученици и да са на отстояние един от друг.

 

В. Възпитателните мерки включват:

 1. Провеждане на периодични разговори/беседи в рамките на 5-10 минути, съобразени с възрастовите особености на учениците, за правилата, личната отговорност и живота на всеки един от нас в условията на епидемия от COVID-19. Разговорът има за цел най-вече да напомни на учениците за спазване и съблюдаване на правилата за лична хигиена и физическа дистанция и за възпитание на отговорно поведение към себе си и към останалите.
 2. Напомняне на децата да докосват по-малко предмети в класната стая и в останалите помещения, както и да не споделят храни и напитки.
 3. Даване на личен пример на учениците от педагогическите специалисти.
 4. Поставяне на видно място – в коридори/класни стаи/столове/тоалетни информационни материали (плакати) за правилна хигиена на ръцете, спазване на физическа дистанция, респираторен етикет, носене на защитни маски.

 

 

Сред приоритетната задача на ЧОУ „Монтесори“ е да създаде необходимите условия за бърза и адекватна реакция при съмнение за заболели, както и да комуникира стъпките с цел възпитаване на спокойно и уверено поведение в случай на COVID-19 в училището. Това включва както мерки за подготовка за евентуална среща с вируса в училището, така и спазването на конкретни правила при наличие на симптоми или в случай на положителен резултат за COVID-19 по метода PCR на ученик или на член на колектива в училището.

Подготвителните мерки, които училището е направило са:

 1. Обособено е място за изолиране на ученик или лице с грипоподобни симптоми.
 2. Създадена е организация в училището за осъществяване на медицински филтър от медицинското лице за наличие на грипоподобни симптоми и недопускане в сградата на училището на лица във видимо нездравословно състояние.
 3. Ще бъде организирана разяснителна кампания и обучение на педагогическите и непедагогическите специалисти да разпознават симптомите на COVID-19, за да може по- бързо да се определят потенциалните заболели.
 4. Родителите ще бъдат информирани за прилаганите здравни протоколи и за начина на уведомяването им при възникване на съмнение за случай на COVID-19, както и за последващите мерки.

 

 

 

 

Задължителните здравни протоколи за поведение при съмнение или случай на COVID-19 в училището включват:

 

А. При наличие на един или повече симптоми при ученик (повишена телесна температура, кашлица, хрема, задух, болки в гърлото, умора, мускулни болки, гадене, повръщане, диария и др.):

 

Първоначално поведение

 • Ученикът се изолира незабавно в предназначено за такъв случай помещение, докато не се прибере у дома.
 • На ученика се поставя маска, съобразена с възрастта му.
 • Незабавно се осъществява връзка с родителите/настойниците и се изисква да вземат ученика, като се съобразяват с необходимите превантивни мерки (носене на маски за лице, използване на личен транспорт при възможност).
 • На родителите/настойниците се припомнят процедурите, които трябва да следват – да се избягва физически контакт и да се консултират със семейния лекар на ученика (първо по телефона) за преценка на здравословното му състояние и последващи действия съобразно конкретната ситуация, вкл. необходимост от провеждане на тест за нов коронавирус.
 • След като ученикът напусне помещението, се извършва щателна дезинфекция в кратък срок с биоцид с вирусоцидно действие, при спазване на изискванията за дезинфекция.
 • Стриктно се спазват превантивните и ограничителните мерки.
 • Ученикът се допуска отново в присъствено обучение в училище само срещу медицинска бележка от семейния лекар, че е клинично здрав и това е допустимо.

 

 

 

 

В случай на положителен резултат за COVID-19 по метода PCR на ученик

 

 • Родителите информират директора на училището, който трябва незабавно да се свърже със съответната РЗИ и да ѝ предостави списък с учениците и учителите, които са били в контакт с ученика в съответствие с указанията на РЗИ.
 • В зависимост от характеристиките на сградата и броя на контактните лица мерките може да включват затваряне на една или няколко паралелки/клас или на цялото училище.
 • Идентифициране на контактните лица и мерките, които да се предприемат в училището, се разпореждат от РЗИ и се предписват на директора на съответното училище.
 • Лицата, които се поставят под задължителна карантина, се определят от съответната регионална здравна инспекция в зависимост от конкретната ситуация, но като правило под 14-дневна карантина се поставят следните лица след извършена оценка на риска и определени като близки контактни:
  • Ученици от същата паралелка – като родители/настойници се инструктират за провеждане на наблюдение за поява на клинични симптоми и признаци за COVID-19 и навременно уведомяване на личния лекар на детето и на РЗИ.
  • Класният ръководител в начален етап на основно образование.
  • Учители и друг персонал, осъществили незащитен контакт със заразеното лице: на разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути или без носене на защитна маска за лице.
  • Други ученици, осъществили незащитен контакт със заразеното лице: на разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути или без носене на защитна маска за лице.
 • Незащитеният контакт със заразеното лице трябва да е осъществен в период от два дни преди до 14-дни след появата на оплаквания, а при установен асимптомен носител на COVID-19 – от два дни преди до 14 дни след вземането на проба за изследване по метода PCR.

 

 

 

 • Всички контактни лица се инструктират за провеждане по време на домашната карантина на наблюдение за поява на клинични симптоми и признаци за COVID-19 и навременно уведомяване на личния лекар на детето и на РЗИ.
 • При карантиниране на контактно дете членовете на домакинството му се самонаблюдават за симптоми на COVID-19 в рамките на 14-те дни на карантината на детето и още 14 дни след тази карантина. При поява на симптоми уведомяват РЗИ и личните лекари, независимо дали детето е проявило или не симптоми, с оглед на безсимптомно протекла инфекция при децата и възможно заразяване на възрастни в домакинствата.
 • След отстраняване на заразения ученик и съучениците му се извършва продължително проветряване, влажно почистване и крайна дезинфекция на всички повърхности, предмети и помещенията, до които е имал контакт ученикът в последните 48 часа, след което стаята/помещенията може да се използват за учебни занятия.
 • Осигурява се психологическа подкрепа, като формата й може да варира в зависимост от конкретната ситуация.

 

<

Учениците от 2 клас, заедно с тяхната учителка - г-ца Кленовска изработиха проекти за опазване на околната среда под наслов "Природата - наш дом"

 

Top